A A A

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
informuje, że 25 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów.

 

Najważniejsze rozstrzygnięcia:
1) od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. od 26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;
2) wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad w olimpiadach dwustopniowych;
3) organizatorzy olimpiad z etapem międzynarodowym określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej;
4) należy zmienić regulaminy olimpiad najpóźniej w terminie do 10 kwietnia br.

W związku z powyższym III etap (centralny) zawodów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostaje odwołany.


Wspomniane regulacje dotyczą wszystkich olimpiad i turniejów przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisów wykonawczych - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn.zm), w tym również Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.