Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

  Cele i  kierunki działania:


  Podstawowe cele realizowane w Oddziale wynikają ze statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Są to głównie:

  − upowszechnianie wiedzy i kultury ekonomicznej,
  − podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
  − współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju,
  − działanie na rzecz społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju regionu i kraju,
  − integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą.

  Wymienione wyżej cele realizowane są poprzez:

  − organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów (konkurs im. W. Stysia na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych), 
  organizowanie we współpracy z Zarządem Krajowym PTE w Warszawie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  − prowadzenie działalności szkoleniowej,
  − wydawanie publikacji. Wrocławski Biuletyn Gospodarczy oraz współwydawanie innych publikacji teoretycznych z dziedziny nauk ekonomicznych,
  − opracowywanie ocen i ekspertyz  ekonomicznych.


  Poza wyżej wymienioną działalnością realizowaną nieodpłatnie, Oddział prowadzi również działalność odpłatną.  Wiąże się ona z posiadaniem zabytkowego budynku − siedziby Oddziału. Oddział ma obowiązek opieki i ochrony obiektu. Środki na ten cel uzyskuje z wynajmu pomieszczeń.