Get Adobe Flash player

  Warning: Creating default object from empty value in /pte/modules/mod_roknewsflash/helper.php on line 189

   


  Regulamin Konkursu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu

  im. prof. Wincentego Stysia

  na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych oraz na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych, obronioną w 2018 roku

  1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych oraz za prace licencjackie z dziedziny nauk ekonomicznych, napisane  w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Do nagrody mogą być zgłoszone  prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.

  3. Terminy w postępowaniu konkursowym:
  • do 15 grudnia 2018 r.- zgłaszanie prac;

  • do 15 stycznia 2019 r. – pierwsze posiedzenie Jury;

  • do 30 marca 2019 r. – recenzowanie prac;

  • do 30 kwietnia 2019 r. – drugie posiedzenie Jury;

  • do 15 czerwca 2019 r. – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac i zaproszonych gości  podczas  posiedzenia Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu.


   4. Zgłoszenia pracy (magisterskiej / licencjackiej)  do konkursu dokonuje dziekan wydziału  lub promotor pracy,
   przez przesłanie:
  • jednego egzemplarza pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia w wersji papierowej i jednego egzemplarza pracy na płycie CD;

  • rekomendacji promotora pracy zawierającej informacje o walorach naukowych i/lub aplikacyjnych pracy magisterskiej/ licencjackiej;

  • metryczki zawierającej dane osobowe autora pracy: imię i nazwisko autora, nr PESEL, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail;

  • zgody autora na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych  z obsługą  konkursu  zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 Roku poz.922)[1],


   5.
   Prace konkursowe wraz z w/w dokumentacją należy złożyć do 15 grudnia 2018 roku w siedzibie PTE Oddziału we Wrocławiu ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław:

  osobiście lub przesyłając pocztą w zaklejonych kopertach opatrzonych  podpisem:

  „ Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską  z dziedziny nauk ekonomicznych „ lub „ Konkurs im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką  z dziedziny nauk ekonomicznych”

  6.
  Organizacja Konkursu:

  • Skład Jury Konkursu powołuje Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.

  • Jury konkursu przyznaje dwie nagrody i jedno wyróżnienie w kategoriach prac magisterskich i prac licencjackich

  • Jury Konkursu zbiera się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu ustala, czy zostały spełnione warunki formalne uczestnictwa w Konkursie i wyznacza recenzentów zgłoszonych prac. Na drugim posiedzeniu Jury dokonuje oceny prac na podstawie opinii recenzentów i w glosowaniu tajnym, większością głosów  podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.  Decyzja ta jest ostateczna.

  • Jury może nie przyznać w danym  roku nagrody lub zmienić ich ilość

  • wysokość puli nagród określa co roku Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.


   7.
   Kontakt w sprawie Konkursu:

  PTE Oddział we Wrocławiu

  50-146 Wrocław ul. ul. Łaciarska 28, ( wejście od ul Nożowniczej)

  Dr Mikołaj Klimczak: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Telefon 71 782 11 19 lub 601 341 363

   


  [1]a) Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział we Wrocławiu ul. Łaciarska 28,  50-146 Wrocław, NIP: 896-000-07-353 , tel. +48 71 7821119, tel. 601 341 363,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  b)   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) a od 25 maja 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”.

  c) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych PTE, w tym wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.

  d) Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej  z przeprowadzanym  Konkursem im.

  e) Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.

  f) Uczestnikom Konkursu przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na zasadach określonych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i w przypadku spełnienia określonych w tych aktach prawnych warunków, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  g).Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  h). Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

   

   

   

  Skład jury konkursu im. W. Stysia

  prof. dr hab. Andrzej Matysiak - przewodniczący jury

  prof. dr hab. Bożena Klimczak

  dr Mikołaj Klimczak

  dr Izabela Kurtyka-Marcak

  dr Teresa Mittelstaedt

  mgr Jan Szuba


  Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 25.10.2017 roku.

   

  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2016

  mgr Anna L. Cuda za pracę pt. „Strategia wdrażania innowacyjnych produktów na rynku samochodowym na przykładzie firmy Tesla Motors Inc „ napisaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Szalonki na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;

  mgr Karolina Kosowicz za pracę pt. „Strategie budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach usług fitness oraz służących poprawie kondycji fizycznej” napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UE Bożeny Borkowskiej  w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Jury Konkursu wyróżnienie przyznało mgr Martynie Żyle za pracę pt.” Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek  notowanych na NewConnect” napisaną pod kierunkiem dr Marka Pauki w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2015

  prace nie wpłynęły


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2014

  Nagród nie przyznano z uwagi na fakt, iż nadesłane prace nie spełniały warunków zawartych w Regulaminie Konkursu.


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2013

  Jury postanowiło przyznać:

  dwie II równorzędne nagrody

  p. Dawidowi Maślance za pracę pt. "Wycena przedsiębiorstwa w procesie analizy fundamentalnej na podstawie firmy Wawel S.A.",

  p. Marcinowi Psarskiemu za pracę pt. "Rola handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym Chin".


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2012

  Jury Konkursu im. W. Stysia w 2011 r. postanowiło przyznać:

  I nagrodę p. Ewelinie Jurek za pracę pt. "Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw"

  wyróżnienie p. Wojciechowi Parynie za pracę pt. "Obrona wolności, pokoju, kultury i postępu - Adam Heydel".


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w rok 2011

  Jury Konkursu im. W. Stysia w 2011 r. postanowiło przyznać:

  a) dwie równorzędne II nagrody - p. Marcie Uchmanowicz za pracę pt.:„Efekty funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” i - p. Beacie Sadowskiej za pracę pt.: „Czynniki determinujące rentowność przedsiębiorstw – ocena wpływu”,

  b) III nagrodę p. Małgorzacie Musiał za pracę pt.: „Rachunkowość środków unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Wiązów”,

  c) wyróżnienie p. Piotrowi Pankowi za pracę pt.: „Międzynarodowa emigracja zarobkowa na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2010:

  Pierwsza nagroda - nie została przyznana

  Druga nagroda - p. Marcin Nowik za pracę pt. "Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008".

  Trzecia nagroda - p. Marta Kot za pracę pt. „Spin-off jako instrument wdrażania innowacji”.

  Wyróżnienie - p. Anita Zakręt za pracę pt.:„Kultura narodowa, a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa”

  Wyróżnienie - p. Marika Szymańska za pracę pt.: "Strategia biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR) na przykładzie firmy DB Schenker " .


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2009:

  Pierwsza nagroda - nie została przyznana

  Druga nagroda - p. Władysław Janiak za pracę pt. „Zarządzanie wiedzą na przykładzie Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.”.

  Trzecia nagroda - p. Aleksandra Kmiećkowiak za pracę pt. „Doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności w produkcji pieczywa na przykładzie działalności Spółdzielni AGRA w Święciechowie”

  Wyróżnienie - p. Ireneusz Huszcza za pracę pt.: "Analiza i ocena kultury organizacyjnej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Otmuchowie”


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2008:

  Pierwsza nagroda - nie została przyznana

  Druga nagroda - p. Wioletta Kozłowska za pracę pt. "Stopień wirtualności, a efektywność przedsiębiorstw".

  Trzecia nagroda - p. Anna Skowrońska-Szmer za pracę pt. "Możliwości wdrażania systemu zarządzania jakością wg wymogów normy PN-EN ISO 9001 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa".