A A A

Dnia 31 marca 2017 roku odbyła się już druga, ogólnopolska konferencja naukowa pt. SPOŁECZNE GOSPODAROWANIE

 

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele świata nauki, władz lokalnych jak i organizacji pozarządowych.

 

PATRONAT HONOROWY:

PREZES PTE, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

REKTOR Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Tematyka konferencji: „Społeczne gospodarowanie” wydaje się bardzo szeroka, a nawet niejasna. Z jednej strony można uważać, że „społeczne gospodarowanie” to tautologia. Przywołując koncepcję „ niewidzialnej ręki kierującej rynkiem” Adam Smith sądził, że  prywatne, komercyjne działania gospodarcze przynoszą pożytek społeczny. Z drugiej strony można uważać, że „społeczne gospodarowanie” to oksymoron. Prywatne, komercyjne działania gospodarcze powodują liczne efekty zewnętrzne, które nie są korzystne dla różnych grup społecznych, a czasem dla całych społeczeństw.

Rada programowa konferencji na temat  społecznego gospodarowania nie zamierza ograniczać tematyki. Sądzimy, że społeczne gospodarowanie jest realizowane zarówno na rynkach, w przedsięwzięciach komercyjnych, jak i w przedsięwzięciach niekomercyjnych, luźno związanych z rynkiem. Wykazanie, że gospodarowanie przynosi społeczne korzyści, oparte na wynikach badań naukowych, nie może być a priori związane tylko z sektorem publicznym, organizacjami pożytku publicznego, partycypacją  pracowniczą i podobnymi przedsięwzięciami non-profit. Społecznych wartości można poszukiwać również w prywatnych, komercyjnych przedsięwzięciach, w których zysk nie jest jedynym celem, ale środkiem do osiągania celów społecznie wartościowych.

W języku naukowym opisującym społeczne gospodarowanie funkcjonuje wiele niejasnych nazw. I tak, Leon Walras przez „economie sociale” rozumiał gospodarkę, w której następuje sprawiedliwy podział bogactwa i własności (1874 r.). Friedrich Wieser użył nazwy „Gesellschafliche Wirtschaft” do opisu gospodarki, w której siłą organizującą  jest społeczeństwo (1914 r.). Frank Fetter wyodrębnił „ business economy”, jako gospodarkę zorientowaną na zyski, od „social economy”,określającą gospodarowanie w celach niekomercyjnych (1915). W trzech językach użyto nazwy „gospodarka” (economie, Wirtschaft, economy), dodając tej nazwie pozytywny lub normatywny sens. W sensie pozytywnym ”społeczna gospodarka” oznacza te rodzaje gospodarowania, które nadają priorytet celom społecznym. Są to dziedziny gospodarki: zdrowie, edukacja, usługi publiczne i formy gospodarowania: spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, akcjonariat pracowniczy. W sensie normatywnym „społeczna gospodarka”, oznacza poszukiwanie w rzeczywistości gospodarki możliwości przezwyciężania „błędów rynku”, „negatywnych efektów zewnętrznych”, „nieproduktywnej przedsiębiorczości” za pomocą budowania społecznych instytucji i organizacji. W ten nurt wpisują się badania nad społeczeństwem obywatelskim, nad włączeniem wartości społecznych do działalności komercyjnej, ograniczaniem ubóstwa, bezrobocia, dyskryminacji.

W obu nurtach, pozytywnym i normatywnym, badania prowadzą ekonomiści, socjologowie, a także filozofowie i teolodzy. Dziedzina badań nad społecznym gospodarowaniem jest pluralistyczna i otwarta na dialog, wymianę  idei i omawianie wyników badań.

Konferencja „Społeczne gospodarowanie” jest otwarta dla wszystkich badaczy gospodarowania, którzy poszukują w nim wartości społecznych.

godz. 10.00 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. BarbaraIwankiewicz-Rak, Prezes PTE Oddziału we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

I SESJA: BIEDA, UBÓSTWO, NIERÓWNOŚCI

przewodnicząca prof. dr hab. Bożena Klimczak, Wiceprezes PTE Oddziału  we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

godz. 10:10 prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Chciwość jako przyczyna ubóstwa

godz. 10.30 prof. dr hab. Zygmunt Tkocz, emerytowany profesor Uniwersytetu w Odense (Dania), Bieda na Zachodzie.   Stan faktów - wymowa społeczna.

godz. 10.50 prof. dr hab. Wiesław Wątroba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dziedziczenie ubóstwa a dług pokoleniowy

godz. 11.10 dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Zastosowanie inkluzywnych modeli biznesu w procesie eliminowania biedy i nierówności.

godz. 11.30 mgr Krzysztof Durczak, Katarzyna Pałgan, Joanna Stefaniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studenckie Koło Naukowe Intersophia, Nie całkiem nietykalni: zespołowa etnografia Centrum Leczenia Trądu Karunalaya w Indiach

godz. 11.50 DYSKUSJA

godz. 12.10 PRZERWA KAWOWA

godz. 12.10-12.35 SESJA POSTEROWA

dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda-Soroczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Połączenie funkcji turystycznej z przemysłową w marokańskim mieście Agadir;

dr Urszula Markowska-Przybyła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr hab. David Ramsey, prof.  PWr, Politechnika Wrocławska, Identyfikacja i pomiar kapitału społecznego – sieci relacji a współpraca;

dr Alina Kulczyk-Dynowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Nieruchomości mieszkalne w dolnośląskich miastach na prawach powiatu - wybrane aspekty;

dr Katarzyna Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Aktywność inwestycyjna polskich miast wojewódzkich w kontekście zaspokojenia potrzeb społecznych;

dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,

mgr Justyna Ziobrowska, Czynniki sukcesu przedsiębiorczości w gospodarce współdzielenia;

dr Edyta Kowalczyk, Uniwersytet Wrocławski, Polityka zrównoważonego rozwoju jako sposób na walkę z ubóstwem i poprawę jakości życia;

dr Andrzej Sztando, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Błędy absorpcji czynników rozwoju społeczno-gospodarczego w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast;

Andrzej Raszkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Lokalny program rewitalizacji jako narzędzie zmniejszania obszarów biedy i wykluczenia społecznego.

II SESJA: GOSPODAROWANIE PODMIOTÓW SPOŁECZNYCH

przewodnicząca prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Prezes PTE Oddziału  we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

godz. 12.40 Piotr Klag, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej

Działania na rzecz eliminowania biedy i zmniejszania nierówności na postawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

godz. 13.00 prof. dr hab. Bohdan Aniszczyk, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Idea Brata Alberta w organizacjach pozarządowych w ostatnim 35 leciu

godz. 13.20 dr Sylwia Sadowska, mgr Paulina Rydwańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Osoby wykluczone jako adresat działań klubów integracji społecznej prowadzonych przez fundacje

godz. 13.40 mgr Wojciech Baran, Stowarzyszenie WIOSNA, Program SZLACHETNA PACZKA - mądra pomoc w zmaganiach z biedą

godz. 14.00 mgr Aleksandra Gajdek, Stowarzyszenie WIOSNA, Przyczyny biedy i szanse na wyjście z niej na podstawie „Raportu o biedzie” programu SZLACHETNA PACZKA.

godz. 14.20 DYSKUSJA

godz. 14.40 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Najważniejszym owocem prac konferencji będzie publikacja w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Społeczne gospodarowanie. Przewidziany termin publikacji - grudzień 2017 roku.

RADA PROGRAMOWA

prof. dr. hab. Bogusław Fiedor,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
dr Agnieszka Bukietyńska, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
dr Waldemar Gil, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
dr hab. inż. arch. Eleonora Gonda - Soroczyńska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
prof. dr hab Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
dr hab. Zbigniew Jurczyk, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
prof. dr hab Mirosława Klamut, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
prof. dr hab. Elżbieta Kundera, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Andrzej Matysiak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
prof. dr hab. Zdzisław Pisz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
dr Katarzyna Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
prof. dr Zygmunt Tkocz, Uniwersytet Odense Dania,
dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Sekretarz: dr Katarzyna Przybyła, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Członek: dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Członek: dr  Mikołaj Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

PUBLIKACJA

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 10 pkt, wg listy MNiSW.

Artykuł prof. dr hab. Bożeny Klimczak pt. "Kontrowersje wokół społecznej produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej", jest opracowaniem referatu wygłoszonego na I Ogólnopolskiej Konferencji "Społeczne Gospodarowanie" 22.04.2016 roku.
Został on opublikowany we Wrocławskim Biuletynie Gospodarczym.