A A A

W czasie kadencji pierwszego Zarządu Oddziału, posiedzenia odbywały się w prywatnych mieszkaniach. W 1950 r. z chwilą powołania Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Zarząd korzystał z pokoju przydzielonego przez uczelnię. Małe pomieszczenie ograniczało realizację działalności statutowej Oddziału. Starania podejmowane u ówczesnych władz miasta, w celu pozyskania lokalu dla Towarzystwa nie przynosiły rezultatu przez wiele lat. Znaczne zniszczenia wojenne miasta i ogólne kłopoty lokalowe sprawiły, że potrzeby Oddziału nie mogły być uwzględnione, a sytuacja finansowa Oddziału uniemożliwiała podjęcie odbudowy jakiegoś obiektu. Powstała wówczas koncepcja wspólnego lokalu ze Związkami Twórczymi, która przy ostatecznym rozdziale pomieszczeń upadła. Mimo niepowodzeń kolejne Zarządy ponawiały starania o przydział pomieszczeń w Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia i Komitecie Wojewódzkim PZPR. W wyniku tych starań, po 17 latach, został przydzielony Zarządowi lokal pomagazynowy w Rynku 49. Rozwiązało to problem jedynie częściowo. W ciągu trzech następnych lat okazało się, że otrzymany lokal nie może pomieścić agend Zarządu i WSE, zwłaszcza, gdy powstała konieczność przydzielenia pomieszczeń biurowych redakcji tworzonego miesięcznika „Dolnośląski Przegląd Gospodarczy”. Przydzielony, kolejny lokal przy ul. Świdnickiej 13, po adaptacji, zapewniał potrzeby biurowe Zarządu i redakcji. Nadal nie było możliwe prowadzenie klubu i czytelni, gdzie mogłyby odbywać się spotkania ekonomistów.  Władze Oddziału czyniły dalej starania o uzyskanie kolejnego lokalu.

W styczniu 1972 r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia reprezentowanym przez Wiceprzewodniczącego mgra Kazimierza Gryglaszewskiego i Dyrektora WZPGiM inż. Janusza Dubielewicza i Zarządem Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu reprezentowanym przez ówczesnego Prezesa doc. dr hab. Józefa Kaletę i Skarbnika Bożenę Błahut. Porozumienie to zawierało następujące postanowienia:

- Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia, uznając potrzeby lokalowe Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE, warunkujące wykonanie zadań statutowych przeznaczyło dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE budynek zabytkowy przy ul. Łaciarskiej 28 wymagający odbudowy.

- Odbudowa budynku dokonana będzie w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonaną na zlecenie i uzgodnioną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Z uwagi na charakter zabytkowy budynku dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzględnić wszystkie zalecenia Konserwatora Zabytków m. Wrocławia.

- W kosztach odbudowy partycypować będą Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia, Konserwator Zabytków oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w następujący sposób:

a) DZBM Wrocław – Stare Miasto ze środków na remonty kapitalne pokryje koszty robót budowlano-montażowych w standardzie podstawowym bez architektury zabytkowej elewacji,

b) Konserwator Zabytków – przeznaczy środki na sfinansowanie elementów architektury zabytkowej oraz zapewni wykonanie tych elementów w Pracowni Konserwacji Zabytków,

c) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – będzie pokrywać pozostałe koszty architektury i wyposażenia wnętrz oraz koszty dokumentacji technicznej.

Zarząd Oddziału zobowiązał się zagospodarować obiekt zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Odbudowany obiekt przy ul. Łaciarskiej 28 został oddany do użytku w 1973 r. i jest siedzibą Oddziału do dzisiaj.

W 2007 r. Oddział zrealizował I etap remontu budynku, obejmujący remont dachu i elewacji zachodniej strony, zachodniej części budynku. Prace finansowane były ze środków Gminy Wrocław i środków własnych wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W 2008 r. realizowany był kolejny etap remontu elewacji, obejmujący północną stronę, zachodniej części budynku. Prace finansowane były również ze środków Gminy Wrocław i środków własnych Oddziału. Środki własne Oddziału przeznaczone były głównie na prace przygotowawcze.

Obecnie bieżące remonty budynku i pomieszczeń, a także zakupy inwestycyjne  organizowane są i finansowane ze środków własnych Oddziału pozyskanych z odpłatnego wynajmu pomieszczeń biurowych i sal konferencyjno-szkoleniowych.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział we Wrocławiu
ul. Łaciarska 28 (wejście od ul. Nożowniczej)
50-146 Wrocław